Changelog


May 19, 2020, 8:02 a.m.

 • Added new UI for page detail.


May 15, 2020, 8:04 a.m.

 • Added a possibility to generate PDF certificates when a course is completed


Feb. 7, 2020, 8:04 a.m.

 • Added a "Training" module where users may complete an online training on data protection


Nov. 4, 2019, noon

 • Dodano kwestionariusz dla OWASP ASVS
 • Dodano kwestionariusz dla NIST CIF
 • Dodano quizy do modułu szkoleń online


Oct. 29, 2019, noon

 • Dodano wiele usprawnień do rejestru czynności przetwarzania


Oct. 21, 2019, noon

 • Dodano możliwość wczytywania plików PPTX dla kursów online
 • Dodano pole dot. środków bezpieczeństwa przetawrzania do modułu procesy przetawrzania
 • Zmieniono limit dla drzewa w module obszary przetwarzania
 • Dodano liczne usprawnienia do systemu


Oct. 21, 2019, noon

 • Dodano kwestionariusz OWASP TOP 10
 • Zmieniono moduł kwestionariuszy w taki sposób, aby wielu użytkowników mogło udzielić odpowiedzi na pytania w wybranym kwestionariuszu (ankieta)


Aug. 10, 2019, 9 a.m.

 • Dodano funkcję bulk-update, która umożliwia edycję wielu obiektów jednocześnie
 • Dodano metadane do funkcji kontraktów
 • Dodano liczne usprawnienia do modułu Oceny Skutków Dla Ochrony Danych


July 27, 2019, 8 a.m.

 • Dodano moduł szkoleń online, gdzie pracownicy będą mogli ukończyć kursy z obszaru ochrony danych osobowych.


July 12, 2019, 10:06 p.m.

 • Added bulk-update feature to make it possible to update multiple selected objects at once


July 8, 2019, 10:05 p.m.

 • Updated /welcome/ page to provide more useful information
 • Updated dashbaord page to be more self-explatanory
 • Updated website icons
 • Updated assets module
 • Updated records of processing activities module to generate PDF reports


Jan. 18, 2019, 10 a.m.

 • Dodano możliwość wysyłania zaproszeń do kalendarza (iCal/ics) w związku z organizacją audytów
 • Dodano możliwość przypisywania tagów dla obiektów w systemie (kategoryzacja obiektów)
 • Dodano usprawnienia do rejestru czynności przetwarzania
 • Usprawniono proces zakładania kont użytkowników


Dec. 21, 2018, 10 a.m.

 • Dodano możliwość wysyłki wiadomości email dotyczącej określonego obiektu (przycisk poinformuj)


Dec. 12, 2018, 10 a.m.

 • Dodano możliwość wysyłki wiadomości email dotyczącej określonego obiektu (przycisk poinformuj)
 • Usprawniono rejestr czynności przetwrzania


Dec. 11, 2018, 10 a.m.

 • Dodano możliwość geneorwania raportów miesięcznych, kwartalnych oraz rocznych
 • Dodano nowy wygląd dla generowanych raportów PDF


Dec. 10, 2018, 10 a.m.

 • Dodano tłumaczenia dla wysyłanych wiadomości systemowych (email)
 • Dodano nowy domyślny szablon dla wiadomości email


Nov. 27, 2018, 8 p.m.

 • Użytkownicy mogą samodzielnie wgrywać pliki do systemu
 • Użytkownicy mogą oceniać pliki wgrane do systemu przez prowadzenie analizy ryzyka dla, wprowadzanie zadań, powiązywanie notatek audytowych i aktywów informacyjnych
 • Pliki wgrane przez użytkownika są podpisywane cyfrowo dla uprawnionych użytkowników
 • Dodano archiwizację jednostek organizacyjnych


Nov. 16, 2018, noon

 • Wszystkie raporty generowane są asynchronicznie
 • Użytkownik zostanie poinformowany mailowo o zakończeniu generowania raportu


Nov. 9, 2018, 6 p.m.

 • Dodano nowy rodzaj raportu z audytu


Nov. 8, 2018, 4 p.m.

 • Dodano filtrowanie według daty na wszystkich stronach listy elementów
 • Dodano filtrowanie według przypisanego użytkownika na wszystkich stronach listy elementów
 • Dodano filtrowanie według właściciela na wszystkich stronach listy elementów


Oct. 29, 2018, 8 a.m.

 • Added a possibility to upload an icon for a user
 • Added a possibility to upload a logo for a data controller
 • Added a possibility to connect data controllers with their managing entity
 • Added a possiblity to add an asset to audit activity
 • Updated descriptsions at sales page
 • Updated website visuals
 • Improved sites performance by moving static files to another provider


Oct. 16, 2018, 4 p.m.

 • Dodano przycisk "Edytuj" dla obiektów powiązanych z notatką audytową.
 • Dodano usprawnienia wizualne związane z użytkownikami.
 • Dodano "Czytaj więcej" dla opisu zaplanowanego audytu.
 • Tymnczasowo usunięto "Następny/Poprzedni Audyt" z powodu ograniczeń w użyteczności.


Oct. 15, 2018, 8 a.m.

 • Przeniesiono przycisk edycji obiektu w widokach tabelarycznych bezpośrednio do tabeli, aby zredukować ilość kliknięć wymaganą do wprowadzenia modyfikacji.
 • Wprowadzono podświetlenie dla aktualnie prowadzonego audytu.
 • Dodano usprawnienia związane z użytecznością produktu na liście jednostek organizacyjnych i użytkowników.


Oct. 11, 2018, 8 a.m.

 • Dodano szablony audytowe, które ułatwiają planowanie audytów


Oct. 3, 2018, 8 a.m.

 • Wprowadzono nowy tabelaryczny widok dla notatek audytowych
 • Dodano statusy dla notatek audytowych, które ograniczają ich widoczność generowanych w raportach z audytów
 • Zaktualizowano nawigację w zakładce audyty
 • Zaktualizowano nawigację w zakładce użytkownicy